Tank dầu

Tank thép 3ℓ

Bản vẽ kích thước Bơm sử dụng Model Mã code Vị trí bơm Vị trí lỗ gá tank Công tắc mức dầu AMO AMR-Ⅲ-150  T-30L-AOF 104326 Phải Dưới — T-30L-AOB 104426 Phải Ngang — MMXL-Ⅲ AMS PM-8S T-30L-LXF 104313 Trái Dưới — T-30L-LXB 104413 Trái Ngang — T-30L-RXF 104314 Phải Dưới — T-30L-RXB 104414 Phải […]

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

Metal reservoirs3ℓDimensions

Bơm sử dụng Model Mã code Vị trí bơm Vị trí lỗ gá tank Công tắc mức dầu
AMO
AMR-Ⅲ-150 
T-30L-AOF 104326 Phải Dưới
T-30L-AOB 104426 Phải Ngang
MMXL-Ⅲ
AMS PM-8S
T-30L-LXF 104313 Trái Dưới
T-30L-LXB 104413 Trái Ngang
T-30L-RXF 104314 Phải Dưới
T-30L-RXB 104414 Phải Ngang
AMI-300S
AMI-300
T-30L-LHF 104318 Trái Dưới Không có
T-30L-LHB 104418 Trái Ngang Không có
T-30L-RHF 104319 Phải Dưới Không có
T-30L-RHB 104419 Phải Ngang Không có
T-30L-OLHF 104324 Trái Dưới
T-30L-OLHB 104424 Trái Ngang
T-30L-ORHF 104325 Phải Dưới
T-30L-ORHB 104425 Phải Ngang
AMI-1000S
AMI-1000
T-30L-LKF 104316 Trái Dưới Không có
T-30L-LKB 104416 Trái Ngang Không có
T-30L-RKF 104317 Phải Dưới Không có
T-30L-RKB 104417 Phải Ngang Không có
T-30L-OLKF 104322 Trái Dưới
T-30L-OLKB 104422 Trái Ngang
T-30L-ORKF 104323 Phải Dưới
T-30L-ORKB 104423 Phải Ngang
T-30L-LAF 104311 Trái Dưới Không có
ACM-Ⅱ T-30L-LAB 104411 Trái Ngang Không có
T-30L-RAF 104312 Phải Dưới Không có
T-30L-RAB 104412 Phải Ngang Không có
T-30L-OLAF 104320 Trái Dưới
T-30L-OLAB 104420 Trái Ngang
T-30L-ORAF 104321 Phải Dưới

● Vật liệu :SPCC Dung tích tổng :4.9ℓ Dung tích sử dụng :3.2ℓ Màu sơn :Bạc

Cách sử dụng đúng

● Không sử dụng dung dịch.
● 1 năm vệ sinh tank 1 lần.
● Để biết chi tiết, xem sách hướng dẫn sử dụng.