Tank dầu
Tank dầu

Nhãn dán tank dầu

Kích thước Mã code Dòng bơm áp dụng Ghi chú 511040 AMO-3DS, AMR-3DS, AMS, L20, L8 Nhãn dán chú ý 511310 AMZ-Ⅲ, MMXL-Ⅲ, MLZ Nhãn dán chú ý. đáp ứng tiêu chuẩn CE 550694 VBP Nhãn dán chú ý 550049 PM Nhãn dán chú ý 550050 PM Nhãn dán

Thông tin chi tiết

Kích thước

Resin Reservoirs
Warning edition Dimensions

Mã code Dòng bơm áp dụng Ghi chú
511040 AMO-3DS, AMR-3DS, AMS, L20, L8 Nhãn dán chú ý
511310 AMZ-Ⅲ, MMXL-Ⅲ, MLZ Nhãn dán chú ý. đáp ứng tiêu chuẩn CE
550694 VBP Nhãn dán chú ý
550049 PM Nhãn dán chú ý
550050 PM Nhãn dán